MIPHARMCO – Nhà máy độc tế bào thứ 4 đạt chuẩn GMP-WHO

Ngày 23 tháng 09, 2022

Theo Công văn số 293/GCN-QLD ký ngày 01 tháng 06 năm 2022, MIPHARMCO (Dược Minh Hải) đã được cấp phép sản xuất thuốc chất độc tế bào, dùng trong điều trị các bệnh Ung Thư.