Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2009 do Bộ Y tế trao tặng.

Ngày 16 tháng 01, 2024